Ož­kų sū­ris

Ož­kų lai­ky­to­jai bei ož­kų ger­bė­jai tvir­ti­na, kad ir ož­kų pie­no sū­ris tu­ri gy­do­mų­jų sa­vy­bių. Mat ne ką ma­žiau ne­gu ož­kos pie­nas žmo­gaus skran­džiui nau­din­gas ir sū­ris. Ir ne tik skran­džiui. Sū­ry­je esan­čios me­džia­gos su­ge­ba kau­tis su ke­pe­nų li­go­mis. Šios me­džia­gos dar pa­de­da iš or­ga­niz­mo pa­ša­lin­ti cho­les­te­ri­ną. O tai jau ate­rosk­le­ro­zės pro­fi­lak­ti­ka. Ož­kos sū­rį pa­ta­ria­ma val­gy­ti su­tri­kus inks­tų funk­ci­jai, ser­gant hi­per­to­ni­ne li­ga, tiems, kam rei­kia dau­giau mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų: nėš­čio­sioms, mai­ti­nan­čioms mo­te­rims, vai­kams ir paaug­liams. Vi­sa bė­da, kad ož­kų sū­ris la­bai bran­gus. Ma­tyt, to­dėl ir bran­gus, nes ver­tin­gas. Dau­ge­lis žmo­nių ne­mėgs­ta ož­kos pie­no dėl spe­ci­fi­nio kva­po. Bet da­bar­ti­nė­se fer­mos ož­kų pie­nas sa­vo kva­pu vi­sai ne­si­ski­ria nuo kar­vės pie­no, ka­dan­gi ož­kos tin­ka­mai pri­žiū­ri­mos ir še­ria­mos. Griež­tai lai­ko­ma­si vi­sų sa­ni­ta­ri­jos rei­ka­la­vi­mų.